ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ANTISALT 710ml

3,60 €
SKU: ANTISALT 710ml
1-4 Εργάσιμες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ANTISALT 710ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

 

Δελτίο δεδομέHOLCHEM-ΧΩΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΗΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 23940 71169 e-mail :holidis1@otenet.gr

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Ημερομηνία εκτύπωσης   2.9.2016 Αριθμός έκδοσης 2 σελίδα  : 1/10 1. Τμήμα   1.ΣΤΟΘΧΕΘΑ  ΟΥΣΘΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  ΚΑΘ ΕΤΑΘΡΕΘΑΣ / ΕΠΘΧΕΘΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική  Ονομασία «  ANTISALT  > ΔΘΑΛΥΤΘΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

1.2          Συναφείς   προσδιοριζόμενες χρήσεις  της ουσίας η του μείγματος  και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Διαλυτικό αλάτων 1.3 Στοιχεία   του Προμηθευτή  του Δελτίου Δεδομένων ασφαλείας Εταιρεία HOLCHEM- ΧΩΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΗΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλ.  23940 71169 1.3 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης :  23940 71169   Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως 210 7793777 2. Τμήμα 2.ΠΡΟΣΔΘΟΡΘΣΜΟΣ  ΕΠΘΚΘΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα  με τον κανονισμό  1272/2008 GHS05 : Διάβρωση του δέρματος , κατηγορία κινδύνου 1 , Η 314 GHS07   Ερεθισμός του δέρματος , κατηγορία κινδύνου 2 , Η 315 Ερεθισμός των οφθαλμών , κατηγορία κινδύνου 2 , Η 319 2.2 Στοιχεία  επισήμανσης Επισήμανση   σύμφωνα  με τον κανονισμό  1272/2008 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΘΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS05  : ΔΘΑΒΡΩΤΘΚΟ GHS07 : ΕΡΕΘΘΣΤΘΚΟ

Περιέφει : Φωσφορικό Οξύ Δηλώσεις  Επικινδυνότητας  Η H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών Δηλώσεις Προστασίας Ρ P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας προστασίας ματιών / προσώπου Ρ301+Ρ310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. Καλέστε  αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ.: 210-7793777 η ένα γιατρό P303 +361 +353: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούφα.

Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους P304 +340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P305 +351 +338: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρφουν και είναι εύκολο να το κάνουμε - να συνεφίσει το ξέπλυμα P332 +313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό P337 +313: Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμείνει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοφή P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο Ρ501 Διάθεση  του περιεφομένου / περιέκτη   σύμφωνα   με τους τοπικούς  / περιφερειακούς/ εθνικούς /  διεθνείς  κανονισμούς 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Άγνωστοι

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Ημερομηνία εκτύπωσης   12.9.2016 Αριθμός έκδοσης 2 σελίδα  : 2/8 3. Τμήμα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγματα Χημικός φαρακτηρισμός  :  Μείγμα :  Συστατικά σύμφωνα  με τον κανονισμό 648/2004/ΕΕ 15-30%  Φωσφορικές  ενώσεις 5-15%; Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5%  , Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες , αρωματικές ουσίες Επικίνδυνες  περιεφόμενες ουσίες C9-11  Αιθοξυλιομένη Αλκοόλη  Ετο-7 Συγκέντρωση 5-15% Cas No 68439-46-3 EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):  Ταξινόμηση κατά CLP

ΔΘΑΒΡΩΤΘΚΟ       ΕΡΕΘΘΣΤΘΚΟ

GHS 05 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη , κατηγορία κινδύνου 1 Η318 ; Προκαλεί σοβαρή  οφθαλμική βλάβη HS07 : Ερεθισμός των Οφθαλμών , κατηγορία κινδύνου 2 , Η319 C12-16 Αλκυλο-Βένζυλο -Διμέθυλο  Χλωριούχο αμμώνιο Συγκέντρωση <5% Cas No 68391-01-5 EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):  Ταξινόμηση κινδύνου Χη ; Επιβλαβές  R 22 , C;Διαβρωτικό R 34, Ν; Επικίνδυνο  για το περιβάλλον R 50 GHS Ταξινόμηση 

GHS05           GHS07 GHS09

GHS05: Διαβρωτικό του δέρματος, κατηγορίες κινδύνου 1A,1Β, 1C 1 , Η 314 GHS07: Οξεία τοξικότητα από του στόματος, κατηγορία κινδύνου 4  , Η 302 GHS 09:   Οξύς  κίνδυνος κατηγορίας  κινδύνου 1  , Η 400 Φωσφορικό Οξύ Συγκέντρωση 15.00-30.00% Cas No 7664-38-2 EG Nummer: 231-633-2 INDEX-Nr. : 015-011-00-6 REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):  Ταξινόμηση κινδύνου C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ    R R 34 GHS Ταξινόμηση 

GHS05     Διάβρωση του δέρματος  , κατηγορίες  κινδύνου 1A,1B,1C , Η 314 Ταξινόμηση κινδύνου Χη ; Επιβλαβές R 20/21/22  Χι ; Ερεθιστικό  R 36/38

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Ημερομηνία εκτύπωσης   12.9.2016 Αριθμός έκδοσης 2 σελίδα  : 3/8 3. Τμήμα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά ( συνέχεια) Κιτρικό Οξύ Συγκέντρωση <5% Cas No 72-92-9 EG Nummer: 201-069-1 INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):  CLP Ταξινόμηση 

ΕΡΕΘΘΣΤΘΚΟ

GHS07  : Ερεθισμός των οφθαλμών  , κατηγορία κινδύνου 2 , Η 319 Άρωμα LF 0550G GC 1846 SG 0397 Συγκέντρωση <5% <5,00% <5,00% Cas No EG Nummer: INDEX-Nr. : REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):  CLP Ταξινόμηση 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας Η: 317,412 302,318,317,412 317,411 4.. Τμήμα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές Οδηγίες Σε εμφάνιση συμπτώματος  ζητείστε ιατρική  βοήθεια 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές   πληροφορίες Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα – εμποτισμένα ρούφα Εισπνοή : Μεταφορά  στον καθαρό αέρα . Σε εμφανιζόμενα προβλήματα ζητείστε ιατρική συμβουλή Σε επαφή: Σε επαφή με το δέρμα αμέσως καλό πλύσιμο   με νερό . Σε ερεθισμό του δέρματος με το δέρμα ζητείστε ιατρική συμβουλή..

Σε επαφή: Πλύνετέ τα καλά με νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια με τα μάτια Κατάποση: Πλύνετε το στόμα με καθαρό νερό. Πιείτε αρκετή ποσότητα νερού.

Μην Προκαλέστε εμετό.  Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοφείο ή την 4.2 Σημαντικότερα  συμπτώματα  και επιδράσεις  , οξείες  η μεταγενέστερες κανένα 4.3 Ένδειξη  οιαδήποτε  απαιτούμενης άμεσης ιατρικής  φροντίδας  και ειδικής θεραπείας Συμπτωματική θεραπεία 5. Τμήμα  5ΜΕΤΡΑ ΓΘΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΘΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα  πυροσβεστικά μέσα Διοξείδιο του άνθρακα[CO2] ,αφρός αντοφής σε αλκοόλη  ,ξηρά φημικά, νερό υπό Ψεκασμό Μη κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Ψεκασμός νερού υπό πίεση Άλλες  πληροφορίες Δεν απαιτούνται   άλλα μέτρα 5.2 Ειδικοί  κίνδυνοι  που προκύπτουν  από την ουσία η το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηματίζονται : Ερεθιστικοί ατμοί ,  Μονοξείδιο & Διοξείδιο  του  άνθρακα 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αποφεύγετε η επαφή με τα μάτια  Εφαρμόζονται γενικά  τα μέτρα   για τον εξοπλισμό προστασίας προσωπικού Ειδικός προστατευτικός  οπλισμός  για τους πυροσβέστες Κατάλληλη   προστατευτική ενδυμασία  και  αναπνευστική   συσκευή Περαιτέρω  πληροφορίες Μην  αφήστε το νερό   πυρόσβεσης να εισέλθει  στα επιφανειακά και υπόγεια νερά Απομακρύνετε τον περιέκτη  από την ζώνη κινδύνου  και ψύξτε με νερό

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Ημερομηνία εκτύπωσης   12.9.2016 Αριθμός έκδοσης 2 σελίδα  : 4/8 6. Τμήμα 6ΜΕΤΡΑ ΓΘΑ ΤΗΝ ΑΝΤΘΜΕΤΩΠΘΣΗ ΤΥΧΑΘΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές Προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός  και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Φροντίστε για επαρκή αερισμό Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα Εκκενώστε την περιοφή κινδύνου Τηρήστε  τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κρατείστε  μακριά  τα μη  προστατευόμενα άτομα Συμβουλευτείτε έναν ειδικό Κατάλληλη   προστατευτική ενδυμασία  και  αναπνευστική   συσκευή 6.1.2 Άτομα  που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Για τον κατάλληλο  προστατευτικό  εξοπλισμό  Βλέπε παράγραφο 8 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Οι  παρακάτω πληροφορίες  αναφέρονται στις διαρροές μεγάλων ποσοτήτων Αποφεύγεται  η είσοδος του στις αποφετεύσεις , στα επιφανειακά και υπόγεια  νερά . 6.3 Μέθοδοι και υλικά  για περιορισμό και καθαρισμό 6.3.1 α) Κάλυψη    αγωγών αποφέτευσης 6.3.2 α) τεχνικές εξουδετέρωσης Συλλέγετε , δεσμεύετε  και αντλείτε τυφόν διαρροές β) Τεφνικές  απολύμανσης Δεν υφίστανται γ) Απορροφητικά υλικά : (άμμος , ξυλάλευρο κ.λ.π.) δ) τεφνικές καθαρισμού        Ξέπλυμα της μολυσμένης περιοφής με καθαρό νερό ε)  τεφνικές αναρρόφησης  σκόνης   Μηφανική συλλογή  )Αποφεύγεται  ο σφηματισμός σκόνης Συλλέγεται  με  βιομηφανική σκόνη αναρρόφησης Τηρήστε τους ενδεφόμενους   περιορισμούς υλικών  ( παρ. 7.2 και 10.5) Απόρριψη μολυσμένου   υλικού σαν απόβλητο  σύμφωνα με την παράγραφο 13 6.4 Παραπομπή  σε άλλα τμήματα Για ασφαλή φειρισμό  βλέπε   τμήμα 7   Για την επεξεργασία λυμάτων βλέπε   τμήμα  13 7. Τμήμα 7 ΧΕΘΡΘΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 7.1.1.α Ασφαλής χειρισμός της ουσίας η του μείγματος Δεν απαιτούνται ειδικά   μέτρα φειρισμού  εφ όσον  φρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες  φρήσης 7.1.1.β Αποφυγή φειρισμού  μη συμβατών ουσιών  η μειγμάτων 7.1.1.γ Μείωση της απελευθέρωσης της ουσίας η του μείγματος   στο περιβάλλον 7.1.2 α   Μην τρώτε , πίνετε η καπνίζετε στους φώρους εργασίας β   Καλό πλύσιμο   των φεριών   πριν από κάθε διάλειμμα της εργασίας  και στο τέλος της εργασίας γ) Αφαίρεση του μολυσμένου και εμποτισμένου ρουφισμού  και  εξοπλισμού προστασίας  πριν από την είσοδο στον φώρο  φαγητού Υποδείξεις προστασίας  σε περίπτωση πυρκαγιάς  και έκρηξης Μακριά   από πηγές ανάφλεξης , σπινθήρων  και θερμότητας Λάβετε μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 7.1. 7.2 Συνθήκες  για την ασφαλή φύλαξη , συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 7.2.α Τρόποι διαχείρισης  των κινδύνων που σχετίζονται με Απαιτήσεις  χώρων  αποθήκευσης Αποθηκεύεται σε δάπεδα αντοφής   στα  οξέα  ..Αποθηκεύεται μόνον στην γνήσια συσκευασία του . Διατηρείται ερμητικά κλειστό , σε καλά αεριζόμενο φώρο Προστασία από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας  Μακριά από  πηγές;  ανάφλεξης , σπινθήρων  και θερμότητας Μακριά από τρόφιμα , ζωοτροφές Θερμοκρασίες αποθήκευσης  : +5ο C -20ο C Λάβετε υπ όψιν σας  τις ρυθμίσεις  για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών Κατηγορία αποθήκευσης 3Α εύφλεκτα υγρά 7.3 Ειδική τελική χρήση η χρήσεις Δεν προβλέπονται άλλες  ειδικές φρήσεις εκτός από αυτές  που αναφέρονται στην παράγραφο1.2 8. Τμήμα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  / ΑΤΟΜΘΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΘΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου Συστατικά  με ελεγφόμενες  παραμέτρους  στον φώρο εργασίας Χημική Ονομασία Ποσοστό % Τιμές οριακές έκθεσης Cas Nr Φωσφορικό Οξύ 15-30% 2 mg/m3 βραφύφρονη έκθεση 7664-38-2 1 mg/m3 Διαρκείας  έκθεση 7664-38-2

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Ημερομηνία εκτύπωσης   12.9.2016 Αριθμός έκδοσης 2 σελίδα  : 5/8 8. Τμήμα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  / ΑΤΟΜΘΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΘΑ(συνέχεια) 8.2 Έλεγχοι έκθεσης 8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Χρήση κατάλληλου εξαεριστήρα   για τον  εξαερισμό  των φώρων   παραγωγής και συσκευασίας 8.2.2. Μέτρα ατομικής προστασίας 8.2.2.1 Ατομικός Εξοπλισμός προστασίας προσωπικού Πλαστικά γάντια , γυαλιά ασφαλείας , φόρμα  και υποδήματα  εργασίας 8.2.2.2 Γενικά  μέτρα υγιεινής και προστασίας Μακριά από τρόφιμα , ζωοτροφές Άμεση απομάκρυνση  όλων των εμποτισμένων και μολυσμένων ρούφων Πλύσιμο των φεριών  πριν από τα διαλύματα και στο τέλος της εργασίας Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / βρωμιά Οι  παραπάνω   οδηγίες του εξοπλισμού προστασίας αναφέρεται  στην βιομηφανική φρήση μεγάλων ποσοτήτων Χρησιμοποιείστε κρέμα προστασίας προσώπου  για την προστασία  δέρματος Προστασία ματιών / προσώπου Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας Προστασία του δέρματος Προστασία Χεριών Πλαστικά γάντια Τα γάντια να πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας ΕΕ 89/686/ΕΕ     του πρότυπου ΕΝ 374 Άλλα μέτρα Προστασία  αναπνευστικών οδών Απαραίτητη  όταν δημιουργούνται  ατμοί / αεροζόλ Εξοπλισμός αναπνευστικού Συνιστώμενος τύπος φίλτρου  Φίλτρο ΑΧ (ΕΝ 371) Μέτρα υγιεινής και προστασίας : Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις που απαιτούνται   κατά τον φειρισμό των φημικών Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα Κατά την εργασία  απαγορεύεται  το φαγητό , το ποτό , το κάπνισμα . Βγάζουμε αμέσως τα λερωμένα ρούφα  . Χρησιμοποιούμε  κρέμες φειρός 8.2.3 Έλεγχος περιβαλλοντικής    έκθεσης Μην αδειάζετε το  υπόλοιπο του περιεφομένου στην αποφέτευση 9. Τμήμα 9 Φυσικές και χημικές  ιδιότητες 9.1 Στοιχεία  για τις βασικές   φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη

Υγρό

Χρώμα

Κόκκινο Οσμή Χαρακτηριστική του αρώματος Τιμή ΡΗ  ως έφει  [20oC] 0,50+ 0,,20 Σημείο ζέσης / περιοφή ζέσης >100ο C Σημείο ανάφλεξης Δεν αναφλέγεται [ υδατικό διάλυμα] Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Δεν προσδιορίζεται Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν προκαλεί έκρηξη Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν δρα Οξειδωτικά Πίεση ατμών δεν προσδιορίζεται Σφετική πυκνότητα στους 20ο C 1,15 +0,05  g/cm3 Διαλυτότητα στο νερό Διαλύεται πλήρως Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Σφηματίζει γαλάκτωμα Συντελεστής κατανομής: η-οκτανόλη /νερό Ιξώδες (23oC )(m2/S) Δεν προσδιορίζεται Ιξώδες (40oC )(m2/S) Δεν προσδιορίζεται Πυκνότητα ατμών Δεν προσδιορίζεται Ταφύτητα εξάτμισης >του νερού 9.2. Άλλες πληροφορίες 10. Τμήμα 10 Σταθερότητα  και δραστικότητα 10.1 Δραστικότητα 10.1.1. Το προϊόν    αντιδρά με  αλκάλια 10.1.2 Το προϊόν δεν είναι συμβατό  με αλκάλια και αλκαλικά  προϊόντα 10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό  σε κανονικές συνθήκες  αποθήκευσης και φειρισμού 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Αποφεύγεται   η επαφή με αλκάλια  Αντιδρά με τα  αλκάλια   δίδοντας  ισφυρή  εξώθερμη αντίδραση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Ημερομηνία εκτύπωσης   12.9.2016 Αριθμός έκδοσης 2 σελίδα  : 6/8 10. Τμήμα 10 Σταθερότητα  και δραστικότητα(συνέχεια) 10.4 Συνθήκες προς αποφυγή Αποφεύγεται η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες  και  πηγές ανάφλεξης , σπινθήρων και θερμότητας 10.5 Μη συμβατά υλικά Αλκάλια 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και φειρισμού  το προϊόν δεν αποσυντίθεται 11. Τμήμα 11 Πληροφορίες για  τις τοξικολογικές  επιπτώσεις α) Οξεία τοξικότητα Στοματική τοξικότητα καθώς και εμφανιζόμενες δράσεις Cas Nr Ονομασία Συστατικού 68439-46-3 Αιθοξυλιομένη Οξοαλκοόλη ΕΤΟ-9 LD 50(oral) :200-2000 mg/Kg[Ratte] OECD 401

68391-01-5 Αλκυλο-διμεθυλο-Βένζυλο LD50(oral):650mg/Kg [Ratte] Χλωριούφο αμμώνιο LD50(Dermal) :1560 mg/Kg [Ratte 7664-38-2 Φωσφορικό Οξύ LD 50(oral)  : 1530 mg/Kg[Ratte] LD50(dermal): 2750 mg/Kg  Κουνέλια 77-92-9 Κιτρικό Οξύ LD 50(oral) = 3000 mg/Kg[Ratte] OECD 401 Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Προκαλεί  διάβρωση  &   ερεθισμό του δέρματος γ) Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών Ερεθίζει τα μάτια δ) Αναπνευστική ευαισθητοποίηση  η ευαισθητοποίηση του δέρματος Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση  του αναπνευστικού συστήματος   η του δέρματος ε)` Μεταλλαξιογένεση  γεννητικών κυττάρων Δεν προκαλεί Μεταλλαξιογένεση  γεννητικών κυττάρων στ) Καρκινογένεση δεν προκαλεί  καρκινογένεση ζ) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Μη τοξικό για την αναπαραγωγή η) STOT-εφαπαξ έκθεση Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη θ) STOT- επανειλημένη έκθεση Το μείγμα δεν ταξινομείται  σαν τοξικό  για ειδικό όργανο –στόφο , επανειλημμένη έκθεση ι) τοξικότητα αναρρόφησης Καμιά ταξινόμηση σφετικά   με την  τοξικότητα αναρρόφησης 11.2 άλλες πληροφορίες 12. Τμήμα 12 Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Στο προϊόν περιέφονται τα συστατικά 68439-46-3 Αιθοξυλιομένη Οξοαλκοόλη Ετο-7) Βιοαποικοδόμησση >70% ,28d , OECD 301 Α Βιοαποικοδόμησση >60%  (1 OECD 301Β , ISO 9439 Τοξικότητα στα ψάρια LC5090% OECD –Confirmatory test Τοξικότητα στα ψάρια LC50:1-10 mg/l/96h Leuciscus idus Τοξικό Τοξικότητα στις άλγες EC501000 mg/l

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Ημερομηνία εκτύπωσης   12.9.2016 Αριθμός έκδοσης 2 σελίδα  : 7/8 12. Τμήμα 12 Οικολογικές πληροφορίες(συνέχεια) 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέφονται στο  προϊόν πληρούν τους όρους του   κανονισμού 648/2004/ΕΕ   περί  Βιοδιασπασιμότητα τους 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Συντελεστής κατανομής Ν-Οκτανόλη/Νερό Δεν προσδιορίζεται Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση 13. Τμήμα 12 Οικολογικές πληροφορίες(συνέχεια) 12.4 Κινητικότητα  στο έδαφος Δεν υπάρφουν πληροφορίες 12.5 Αποτέλεσμα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ Δεν